is a general necessary for
individuals to manage to fire in unison?
n
fa falta un general perquè
individus apuntin en una mateixa direcció?
n